Author: ภรตา เสนพันธุ์

เรื่อง (ไม่) ตลก ของภาคธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

/
ดังที่เล่าไว้ในบทความชุด “ประเด็นท้าทายการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต” ว่า IFC ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรทางการเงินของกลุ่มธนาคารโลก ได้สรุป 7 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและอนาคต สำหรับใช้เป็นแนวทางการทำงานอย่างยั่งยืนขององค์กร...

ประเด็นท้าทายการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต (1) : โลกร้อน กับ “Loss and Damage”

/
สืบเนื่องจากในบทความที่แล้ว ผู้เขียนได้ทิ้งท้ายเกี่ยวกับประเด็นความท้าทายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของภาคเอกชนในยุคทศวรรษ 2010 ว่ากำลังทวีความสำคัญยิ่งขึ้น  โดยจากกระบวนการพูดคุย และปรึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั่วโลกในทุกภาคส่วน...

มายาคติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประเด็นท้าทายธุรกิจในทศวรรษต่อไป

/

ปัจจุบันเราได้เห็นการอบรมสัมมนา แนะแนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก ที่เน้นย้ำถึงประโยชน์ด้านการสร้าง License to Operate ซึ่งหมายถึงการที่สังคมและชุมชนในพื้นที่ยอมรับที่จะให้บริษัทเข้ามาประกอบธุรกิจโดยไม่คัดค้าน นอกจากนี้ยังรวมถึงการลดความเสี่ยง การสร้างภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่ดี การสร้างแบรนด์ ไปจนถึงการสร้าง “คุณค่า” จากการนำประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ให้กับองค์กร แต่ความเป็นจริงที่ปรากฏในสังคมกลับทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามถึงการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริงของบริษัทต่างๆ

หน้าที่ 1 จาก 11