sustbank

สถาบันการเงินมีบทบาทที่สำคัญอย่างไรในยุคแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน  และประโยชน์ทางธุรกิจของ “ธนาคารที่ยั่งยืน” คืออะไร

ทุกวันนี้แนวคิด “ความยั่งยืน” ได้เข้าสู่กระแสสำนึกของภาคธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก และกำลังได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่า หมายถึงวิถีปฏิบัติทางธุรกิจซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (sustainable development) แต่ในประเทศไทย แนวคิดความยั่งยืนอาจยังไม่เป็นที่แพร่หลายและขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะกับสถาบันการเงินในฐานะตัวกลางที่ขาดไม่ได้ในเศรษฐกิจสมัยใหม่ น้อยคนที่จะเห็นภาพว่าธนาคารนั้นสร้างผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไร จะก้าวสู่ความ “ยั่งยืน” ได้อย่างไร และมีประโยชน์ทางธุรกิจอะไรที่น่าสนใจสำหรับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่วิถี “การธนาคารที่ยั่งยืน”

บริษัท ป่าสาละ จำกัด ดำเนินการภายใต้ทุนวิจัยจากมูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์ ได้จัดทำงานวิจัย“เหตุผลทางธุรกิจของการธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย” (Business Case for Sustainable Banking in Thailand) เพื่อสร้างความตระหนักและลดความสงสัยในวิถีธนาคารที่ยั่งยืน ถอดบทเรียนธนาคารที่ยั่งยืนจากต่างประเทศทั่วโลก และนำเสนอ “เหตุผลทางธุรกิจ” ที่น่าสนใจสำหรับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยในการก้าวสู่ความยั่งยืน

ท่านใดที่สนใจ สามารถอ่านบทสรุปสำหรับผู้บริหาร และดาวน์โหลดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ในการนี้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด ได้จัดงานสัมมนา “การธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย” (Sustainable Banking Thailand) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฮิลตัน ซอยสุขุมวิท 24 เพื่อเชิญนักการเงิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสื่อมวลชนร่วมรับฟังสรุปสาระสำคัญจากงานวิจัยชิ้นนี้  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการธนาคารที่ยั่งยืนในเวทีเสวนากับผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน  และทำความรู้จักกับ“เครือข่ายการธนาคารที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย” การรวมตัวกันของนักการเงิน นักการธนาคารและบุคลากรในภาคการเงิน รวมถึงนักวิชาการด้านการเงินการธนาคาร ผู้มีความสนใจร่วมกันที่จะขับเคลื่อนภาคธนาคารกระแสหลักในไทย ให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ “การธนาคารที่ยั่งยืน”

 

ชมวีดีโอจากงานสัมมนา:

ตอนที่ 1 – กล่าวเปิดงานและแนะนำโครงการ “การธนาคารที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย”โดย คุณปริพันธ์ เอื้อวิทยา เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation)

 

 

ตอนที่ 2 – สรุปสาระสำคัญรายงานวิจัย เรื่อง “เหตุผลทางธุรกิจของการธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย” (Business Case for Sustainable Banking in Thailand) และแนะนำ “เครือข่ายการธนาคารที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย” โดย สฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด

 

 

ตอนที่ 3 – การเสวนากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน หัวข้อ “แนวโน้มและโอกาสของการธนาคารที่ยั่งยืน” กับดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) และคุณธัญญพงศ์ ธรรมาวรานุคุปต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ผู้ดำเนินรายการคุณจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ เนชั่นแชนแนล

 

สไลด์

ดาวน์โหลดสไลด์ประกอบงานแถลงผลการวิจัย“เหตุผลทางธุรกิจของการธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทยได้ที่:

 

เครือข่ายการธนาคารที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย

Sustainable Banking Network Thailand (SBNT)

 

“เครือข่ายการธนาคารที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย” เป็นการรวมตัวกันของนักการเงิน นักการธนาคาร และบุคลากรในภาคการเงิน รวมถึงนักวิชาการด้านการเงินการธนาคาร ผู้มีความสนใจร่วมกันที่จะขับเคลื่อนภาคธนาคารกระแสหลักในไทย ให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ “การธนาคารที่ยั่งยืน” (sustainable banking) ได้อย่างเป็นรูปธรรม”

วัตถุประสงค์ของเครือข่ายฯ

  1. เป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการธนาคารที่ยั่งยืนของสมาชิก และระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก ผ่านการจัดประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ และ/หรืองานสัมมนารายไตรมาส
  2. เป็นเวทีกลางในการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการธนาคารที่ยั่งยืน
  3. เป็นสถาบันกลางในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการธนาคารที่ยั่งยืน อาทิ BSRGlobal Alliance of Banking on Values (GABV)Equator PrinciplesInternational Finance Corporation

คุณสมบัติของผู้ประสงค์เป็นสมาชิก

  1. ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับภาคการเงินการธนาคารในประเทศไทย อาทิ นายธนาคาร นักวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่องค์กรกำกับดูแล กรรมการกลุ่มองค์กรการเงินชุมชน นักวิชาการด้านการเงิน
  2. มีความสนใจในแนวคิด วิถีปฏิบัติ และเหตุผลทางธุรกิจของ “การธนาคารที่ยั่งยืน”
  3. สามารถสละเวลามาร่วมกิจกรรมของเครือข่ายฯ ได้ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

  1. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น
  2. รับข้อมูลข่าวสารของเครือข่ายฯ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  3. รับรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “Business Case for Sustainable Banking in Thailand” โดย บริษัท ป่าสาละ จำกัด และงานวิจัยทุกฉบับโดยเครือข่ายฯ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

 

ท่านใดปรารถนาอยากยกระดับวงการธนาคารไทยไปพร้อมกับเรา เชิญสมัครได้แล้ววันนี้ โดยคลิกที่นี่