เหตุผลทางธุรกิจ (Business Case) หมายถึงประโยชน์ทางธุรกิจหรือตรรกะของการใช้เงินหรือทรัพยากรอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของธุรกิจ เช่น การลงทุนอัพเกรดซอฟต์แวร์จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่เหตุผลทางธุรกิจของการอัพเกรดซอฟต์แวร์คือประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ลดระยะเวลาการดำเนินการ และลดต้นทุนการบำรุงรักษา เป็นต้น