การสร้างคุณค่าร่วม หรือ CSV หมายถึง การสร้างสินค้าหรือบริการ การปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่า (value chain) หรือการพัฒนาท้องถิ่น ในทางที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาวของบริษัท และบรรลุเป้าหมายหรือสร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย แนวคิดนี้ถูกคิดค้นเป็นครั้งแรกในปี 2010 โดย ไมเคิล พอร์เตอร์ (Michael Porter) กูรูด้านกลยุทธ์ธุรกิจชื่อดัง