ผลการประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ Fair Finance Guide International ประจำปี พ.ศ. 2565 และสรุปภาพรวมโครงการระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561-2565) โดย แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) สมาชิกแนวร่วมประกอบด้วย บริษัท ป่าสาละ จำกัด, International Rivers, มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, มูลนิธิบูรณะนิเวศ และ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLaw)

เผยแพร่ครั้งแรก มีนาคม 2566

ติดตามความคืบหน้าโครงการได้จาก เว็บไซต์ Fair Finance Thailand