ภาคผนวก รายงานการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม กิจการเพื่อสังคม 6 แห่ง สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

(ดาวน์โหลดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้จากหน้านี้)

เผยแพร่ ธันวาคม 2560