สไลด์ประกอบการแถลงผลการศึกษา “การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่มีวิธีคิด นโยบายและวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน (Sustainability)”  ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย” โดย ภัทราพร ยาร์บะระ หัวหน้าโครงการ บริษัท ป่าสาละ จำกัด, วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ Hubba สีลม

ดำเนินการภายใต้ทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เผยแพร่ สิงหาคม 2562