จากโครงการจัดทำกรณีศึกษาแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยที่มีวิธีคิด นโยบาย และวิถีปฏิบัติที่ยั่งยืน โดยบริษัท ป่าสาละ จำกัด ด้วยทุนสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ซาเรี่ยน

ซาเรียนผลิตชิ้นงานที่ละเอียดอ่อน มาจากทักษะและเทคนิคที่ซับซ้อนจากฝีมือหัตถกรไทยในการผลิตชิ้นงานอัญมณีให้กับแบรนด์ไฮ-เอนด์ของโลก แม้บริษัทจะได้รับมาตรฐานความยั่งยืนของวงการอัญมณีอย่าง RJC (Responsible Jewelry Council) และแฟร์เทรด บนพื้นฐานของการตั้งคำถามว่ามาตรฐานความยั่งยืนเหล่านี้เป็นเครื่องมือการตลาดและการสร้างความไม่เป็นธรรมในธุรกิจหรือไม่ บริษัทกลับเชื่อมั่นในการดูแลพนักงานให้กินดี อยู่ดี และมีความสุขมากกว่า ซึ่งที่ผ่านมาช่วยส่งผลให้ธุรกิจดำเนินไปได้ดี และรักษาช่างฝีมือให้อยู่ด้วยกันได้นับสิบปี ท่ามกลางตลาดแรงงานที่แข่งขันสูงมาก

นอกเหนือจากการที่บริษัทต้องหาวัตถุดิบที่มีแหล่งที่มาที่มีจริยธรรมและตรวจสอบได้ พนักงานของซาเรี่ยนเคยชินกับการทำตามกฎความปลอดภัยในการทำงานซึ่งถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของการตรวจมาตรฐานความยั่งยืนในแวดวงจิวเวลรี่ รวมถึงในด้านสิทธิแรงงานที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลรับฟังพนักงานอย่างตรงไปตรงมา และดูแลพนักงานผ่านสวัสดิการที่หลากหลาย เช่น เดย์แคร์สำหรับบุตรพนักงานในช่วงปิดเทอมใหญ่ อาหารฟรี 2-3 มื้อที่ต้องผสมผสานอาหารทุกภาคเพื่อให้ทุกคนถูกปาก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ

เผยแพร่ครั้งแรก – กันยายน 2562

กรุณา Register บนเว็บ Issuu.com ก่อนดาวน์โหลดเอกสาร

ภาษาไทย:

ภาษาอังกฤษ: