จากโครงการจัดทำกรณีศึกษาแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยที่มีวิธีคิด นโยบาย และวิถีปฏิบัติที่ยั่งยืน โดยบริษัท ป่าสาละ จำกัด ด้วยทุนสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โลเคิล อไลค์

โลเคิล อไลค์ จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน และได้พลิกรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนที่ชุมชนเคยได้รับผลประโยชน์เพียงน้อยนิด เทียบไม่ได้กับผลกระทบที่เกิดขึ้นให้กลายเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ยั่งยืน คือชุมชนได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม และลดผลกระทบจากการท่องเที่ยว โดยเน้นการทำงานร่วมกับชุมชนในฐานะ “พาร์ทเนอร์” ไม่ใช่ผู้ได้รับความช่วยเหลือ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางสังคมโลเคิล อไลค์เสาะหาว่าที่พนักงานที่มี “ใจ” ทางสังคมเหมือนกัน และเพิ่มแนวคิดด้านความยั่งยืนผ่านกระบวนการทำงานจริงและการอบรมเรียนรู้ รวมถึงเน้นการพัฒนาพนักงานทั้งในสายอาชีพและเป้าหมายส่วนตัว และเน้นการตั้งเส้นทางอาชีพ (career path) ที่ชัดเจนสำหรับทุกคนในองค์กรที่ทั้งหมดเป็นคนรุ่นใหม่ และสนใจเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณค่าทางสังคม ไปพร้อมกับการได้ค่าตอบแทนที่ “แข่งขันได้” ในตลาดแรงงาน

เผยแพร่ครั้งแรก – กันยายน 2562

กรุณา Register บนเว็บ Issuu.com ก่อนดาวน์โหลดเอกสาร