จากโครงการจัดทำกรณีศึกษาแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยที่มีวิธีคิด นโยบาย และวิถีปฏิบัติที่ยั่งยืน โดยบริษัท ป่าสาละ จำกัด ด้วยทุนสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โอเพ่นดรีม

ความชื่นชอบในซอฟต์แวร์จาก open source ที่เข้าถึงคนหมู่มากได้และความฝันที่อยากช่วยให้คนในสังคมมีชีวิตที่ดีขึ้น เป็นที่มาของโอเพ่นดรีม บริษัทที่ต้องการใช้ความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อสังคม แต่ขณะเดียวกันก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้ และด้วยเงื่อนไขหลักในการรับงานสองอย่างคือ เป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเป็นงานที่พนักงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถใหม่ๆ

ด้วยการแข่งขันสูงและการทุ่มซื้อแรงงานในตลาดไอที โอเพ่นดรีมจึงไม่สามารถสรรหาแต่โปรแกรมเมอร์หรือดีไซเนอร์ที่มีใจในด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อมได้ บริษัทจึงสอดแทรกเนื้อหาด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อมผ่านการทำงานในแต่ละชิ้น เพื่อให้พนักงานเกิดการเรียนรู้และเข้าใจมากขึ้น และในท้ายสุดก็ทำให้เป้าหมายทางสังคมเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้พนักงานหลายคนอยู่กับบริษัทมายาวนาน

เผยแพร่ครั้งแรก – กันยายน 2562

กรุณา Register บนเว็บ Issuu.com ก่อนดาวน์โหลดเอกสาร