จากโครงการจัดทำกรณีศึกษาแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยที่มีวิธีคิด นโยบาย และวิถีปฏิบัติที่ยั่งยืน โดยบริษัท ป่าสาละ จำกัด ด้วยทุนสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อาข่า อ่ามา

อาข่า อ่ามาก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือชุมชนบ้านเกิดของผู้ก่อตั้งที่เป็นชาวอาข่า ให้สามารถจำหน่ายกาแฟได้ในราคาที่เป็นธรรม และมีความรู้ในการผลิตกาแฟมากขึ้น อาข่า อ่ามาให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่การส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรแบบผสมผสานโดยไม่ใช้สารเคมี พัฒนาการ ผลิตเมล็ดกาแฟดิบให้มีคุณภาพ และการทำร้านกาแฟและโรงคั่วกาแฟที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อาข่า อ่ามาถือเป็นองค์กรของคนรุ่นใหม่ที่แท้จริงด้วยอายุเฉลี่ยของพนักงานเพียง 25 ปี และบริษัทมีเป้าหมายในการสร้าง “นักเปลี่ยนแปลง” คือ เลือกผู้ที่สมัครงานที่สนใจนำความรู้จากธุรกิจกาแฟกลับไปพัฒนาชุมชนแม้จะไม่มีประสบการณ์ ก่อนคนที่มีประสบการณ์พร้อมแล้ว และยินดีหากพนักงานจะลาออกเพื่อไปทำธุรกิจที่เกี่ยวกับกาแฟเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม

เผยแพร่ครั้งแรก – กันยายน 2562

กรุณา Register บนเว็บ Issuu.com ก่อนดาวน์โหลดเอกสาร