จากโครงการจัดทำกรณีศึกษาแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยที่มีวิธีคิด นโยบาย และวิถีปฏิบัติที่ยั่งยืน โดยบริษัท ป่าสาละ จำกัด ด้วยทุนสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นิธิฟู้ดส์

ธุรกิจครอบครัวที่กำลังผันเปลี่ยนจากผู้ผลิตเครื่องเทศอุตสาหกรรมไปสู่องค์กรเกษตรสร้างสรรค์ที่เน้นนำความรู้และนวัตกรรมไปใช้ในทุกส่วนของซัพพลายเชน และตอบสนองต่อความท้าทายด้านความยั่งยืน คือ การไปสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นที่ลูกค้าระดับโลกต้องการ ทั้งจากความยั่งยืนภายในรั้ว เช่น มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและอาหารปลอดภัย ไปสู่ภายนอกรั้ว คือ การสนับสนุนแนวคิดเกษตรยั่งยืนให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกวัตถุดิบ

นิธิฟู้ดส์ใช้ 3C คือ Credibility, Creativity และ Care เป็นคุณค่าหลักทั้งการในทำงานและการบริหารทรัพยากรบุคคล ควบคู่กับ work-life harmony ที่เน้นให้งานและการใช้ชีวิตสอดประสานกันได้อย่างสมดุล ในฐานะโรงงานขนาดกลางที่ต้องแข่งขันเพื่อแย่งแรงงานในภาคอุตสาหกรรม นิธิฟู้ดส์ไม่ได้มองหาว่าที่พนักงานที่ต้องใส่ใจเรื่องความยั่งยืน แต่มองหาคนที่ต้องการ “กลับบ้าน” มาทำงานเพื่อสร้างคุณค่าให้ตนเองและครอบครัว และไม่ได้เน้นแข่งค่าตอบแทนด้วย “เงิน” แต่ดูแลพนักงานด้วยสวัสดิการหลากหลายประเภท และโบนัสที่ไม่ผูกคำนวณกับผลกำไรของธุรกิจ

เผยแพร่ครั้งแรก – กันยายน 2562

กรุณา Register บนเว็บ Issuu.com ก่อนดาวน์โหลดเอกสาร