จากโครงการจัดทำกรณีศึกษาแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยที่มีวิธีคิด นโยบาย และวิถีปฏิบัติที่ยั่งยืน โดยบริษัท ป่าสาละ จำกัด ด้วยทุนสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สมุยอักษร

นอกจากจะเป็นโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ที่สุดและให้บริการด้านการพิมพ์ครบวงจรมากที่สุดในเกาะสมุย หจก. สมุยอักษรยังให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจโดยเฉพาะการจัดการขยะและการบำบัดน้ำเสีย เพราะตระหนักว่าในฐานะเมืองท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมที่ดีมีส่วนสำคัญในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกอยากมาเยือนเกาะสมุย ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจของโรงพิมพ์ด้วย งานสิ่งแวดล้อมของสมุยอักษรจึงครอบคลุมทั้งภายในองค์กรและชุมชนภายนอก โดยจูงใจให้พนักงานทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งเพื่อรักษาบ้านของตัวเองไว้และสร้างคนที่มีสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมให้แก่สังคม

ในด้านการดูแลพนักงาน สมุยอักษรมีสวัสดิการมากมายที่ดูแลทั้งตัวพนักงานและครอบครัว เช่น ทุนการศึกษาให้บุตรของพนักงานในทุกระดับชั้น รวมถึงการให้หุ้นของบริษัทเมื่อทำงานมาครบ 20 ปี นอกจากการปลูกฝังให้พนักงานทำงานจิดอาสาสู่ชุมชนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาโบนัส รวมถึงการมีเจ้าบริษัทที่ทำตนเป็นแบบอย่างในการทำกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้พนักงานใส่ใจสิ่งแวดล้อมและถ่ายทอดความคิดเดียวกันสู่ครอบครัว

เผยแพร่ครั้งแรก – กันยายน 2562

กรุณา Register บนเว็บ Issuu.com ก่อนดาวน์โหลดเอกสาร