Social Impact Assessment

บริการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม

การออกแบบระบบประเมินผลลัพธ์ทางสังคม

บริษัท ป่าสาละ จำกัด รับออกแบบระบบการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA)  และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ให้กับโครงการที่ต้องการมุ่งสร้างผลลัพธ์ทางสังคมของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไร

ผลลัพธ์ทางสังคม (social impact) หมายถึง คุณค่าทางสังคมที่เกิดจากการดำเนินการของโครงการหรือกิจการ ซึ่งควรสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และพันธกิจขององค์กรหรือโครงการ องค์กรสามารถใช้การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมเป็นเครื่องมือเชิงบริหารในการวางแผนและปรับปรุงการปฏิบัติงาน สร้างกลไกการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถจัดการผลลัพธ์ที่ไม่ได้คาดหวังซึ่งเกิดขึ้นจากโครงการ พร้อมทั้งแสดงความสำคัญในการร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงในประเด็นเดียวกัน

ดาวน์โหลดคู่มือการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SIA & SROI Handbook) โดยสฤณี อาชวานันทกุลและภัทราพร แย้มละออ

การทำงานของป่าสาละ

 • ลงพื้นที่ร่วมกับองค์กรผู้ว่าจ้าง เพื่อเก็บข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของพื้นที่โครงการตัวเพื่อนำมาประกอบการออกแบบระบบการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม ดัชนีชี้วัดทางสังคม กรณีฐาน (base case scenario) และค่าแทนทางการเงิน (proxy) ที่เกี่ยวข้อง (หากเป็นการประเมิน SROI)
 • จัดทำแนวปฏิบัติในการวางระบบการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของโครงการรวมถึงตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์ข้อมูลและตรวจทานรายงานผลลัพธ์ทางสังคมของโครงการฯ ที่องค์กรผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดทำตามกระบวนการที่บริษัท ป่าสาละ จำกัดให้คำแนะนำ
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีบูรณาการระบบประเมินผลลัพธ์ทางสังคมดังกล่าวข้างต้นเข้าไปในกระบวนการทำงานปกติขององค์กรผู้ว่าจ้าง
 • วิเคราะห์ช่องว่าง โอกาส ความท้าทาย ความเสี่ยงและความเป็นไปได้ด้านผลลัพธ์ทางสังคม ให้ข้อเสนอแนะและข้อควรระวัง

ตัวอย่างผลงาน

ตั้งแต่พ.ศ. 2557 ป่าสาละได้ออกแบบการวางระบบประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและวัดผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนสำหรับโครงการซีเอสอาร์ขนาดใหญ่ให้กับลูกค้า ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 1. บริษัทด้านพลังงานขนาดใหญ่
 • โครงการที่ 1 โครงการด้านการพัฒนาชุมชนที่เน้นการเปลี่ยนแปลงด้านการพึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจ การพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน และการมีศักยภาพและสามารถร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ดีขึ้น (ประเมินผลลัพธ์ย้อนหลัง)
 • โครงการที่ 2 โครงการด้านสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าชายเลนที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชุมชนรอบป่า (ประเมินผลลัพธ์ย้อนหลัง)
 • โครงการที่ 3 โครงการด้านการศึกษาเน้นการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างศักยภาพและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น (คาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคต)
 • โครงการที่ 4 โครงการด้านพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจด้วยระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้ที่มั่นคงและให้สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นกลับมาอุดมสมบูรณ์ขึ้น (คาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคต)
 1. มูลนิธิของบริษัทอสังหาริมทรัพย์

โครงการที่ 1 โครงการด้านการศึกษาที่มูลนิธิสนับสนุนการทำงานของโรงเรียนสำหรับเด็กด้อยโอกาส เพื่อให้เด็กได้รับคุณภาพด้านการศึกษาที่ดีขึ้น มีผลการเรียนที่ดีขึ้น  และมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปมากขึ้น (คาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคต)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อทางอีเมล์ info@salforest.com หรือโทร 02258 7383 , 08 1370 7899