Tag: กรุงเทพ

โครงการวิจัย “การศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาเมืองต่อวิกฤต และการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานคร ด้านเศรษฐกิจ”

/

บริษัท ป่าสาละ จำกัด ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ให้ดำเนินโครงการวิจัย “การศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาเมืองต่อวิกฤต และการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานคร ด้านเศรษฐกิจ” ระหว่างเดือน มีนาคม-ตุลาคม 2563 เพื่อมุ่งศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากโควิด-19 ต่อกรุงเทพมหานคร ในฐานะเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด และเป็นฐานสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้ตัวชี้วัดด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน รวมถึงการสำรวจผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการปรับตัวของประชากรและผู้ประกอบการในกรุงเทพฯ เป็นเครื่องมือหลักในการทำวิจัย

หน้าที่ 1 จาก 11