Tag: น่าน

สรุปผลการศึกษา “การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในไทย กรณีศึกษา จ.น่าน และ จ.เชียงใหม่”

/

สรุปผลการศึกษา “การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในไทย กรณีศึกษา จ.น่าน และ จ.เชียงใหม่” โดย บริษัท ป่าสาละ จำกัด เอกสารจัดทำโดย องค์การอ๊อกแฟม ประเทศไทย

ธุรกิจยึดจริยธรรมและธุรกิจที่ยั่งยืน (1) : ภาพรวมจากบริบทโลก

/

ปัจจุบัน โลกเผชิญความท้าทายและภัยคุกคามมากมายเกินกว่าที่ภาครัฐเพียงลำพังจะสามารถรับมือได้ ปัญหาเหล่านี้ภาคธุรกิจย่อมมีส่วนรับผิดชอบในฐานะผู้ก่อปัญหา แต่ในทางกลับกัน ภาคธุรกิจก็สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ ผ่านการร่วมมือเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาค

สไลด์นำเสนอผลการวิจัย: “ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.น่าน”

/

งานวิจัยเพื่อจัดทำแผนที่และวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดน่าน รวมถึงค้นหาศักยภาพในการจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

สภาพภูเขาหัวโล้น จ.น่าน

โครงการวิจัย “ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.น่าน”

/

โครงการวิจัย “Maize Supply Chain Management Analysis to Support Sustainable Watershed Management in Nan Province” (การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อสนับสนุนการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืนใน จ.น่าน) วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อมูลห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดน่าน และวิเคราะห์รูปแบบการเพาะปลูกของเกษตรกร เพื่อประกอบการหารือแนวทางการเพาะปลูกและการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

หน้าที่ 1 จาก 11