Tag: สมุยอักษร

samui_cover

กรณีศึกษา#8 หจก. สมุยอักษร – การบริหารทรัพยากรบุคคลของเอสเอ็มอีในประเทศไทย ที่มีวิธีคิด นโยบายและวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน

/

นอกจากจะเป็นโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ที่สุดและให้บริการด้านการพิมพ์ครบวงจรมากที่สุดในเกาะสมุย หจก. สมุยอักษรยังให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจโดยเฉพาะการจัดการขยะและการบำบัดน้ำเสีย ที่ได้ขยายผลไปสู่ชุมชนต่อ แนวคิดเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมของที่นี่ถูกปลูกฝังให้พนักงานผ่านกฎเกณฑ์ในการทำงาน รวมถึงการพิจารณาโบนัส ผ่านวัฒนธรรมองค์กรที่ใกล้ชิดแบบครอบครัว และมีสวัสดิการที่เผื่อแผ่ไปถึงครอบครัวพนักงาน

หน้าที่ 1 จาก 11