Tag: ิกิจการเพื่อสังคม

สไลด์นำเสนอผลการศึกษา “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม”

/

สไลด์ประกอบการแถลงผลการศึกษาโครงการวิจัย “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมสำหรับกิจการเพื่อสังคม” โดย สฤณี อาชวานันทกุล หัวหน้าโครงการ บริษัท ป่าสาละ จำกัด, วันที่ 19 ธันวาคม 2560 โรงแรม Double Tree

หน้าที่ 1 จาก 11