Tag: gender-responsive procurement

โครงการวิจัย “การจัดทำแผนที่ผู้มีส่วนได้เสียและประเมินสถานการณ์เพื่อส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศ”

/

ในเดือนสิงหาคม 2565 บริษัท ป่าสาละ จำกัด ได้รับมอบหมายจาก UN Women ภายใต้โครงการ WE RISE Together ให้ดำเนินโครงการวิจัย “การจัดทำแผนที่ผู้มีส่วนได้เสียและประเมินสถานการณ์เพื่อส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศ” เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศ รวมถึงการสนับสนุนและยกระดับธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของและกิจการที่คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศ (Gender-responsive Enterprises: GREs) อย่างยั่งยืนในอนาคต

หน้าที่ 1 จาก 11