Tag: human centered design

Proximity design logo

พรอกซิมิตี้ ดีไซน์: คุณภาพชีวิตของคนจนที่ออกแบบได้ (1)

/

ทำความรู้จักกับพรอกซิมิตี้ ดีไซน์ (Proximity Designs) กิจการเพื่อสังคมแบบไม่แสวงกำไรในพม่า ที่ใช้ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกรยากจนในเขตชนบทมาเป็นหัวใจในการ”ออกแบบ” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

หน้าที่ 1 จาก 11