Author: บูรกร ทิพยสกุลชัย

“ความหลากหลายทางชีวภาพ” กับปัญหาเงียบ ๆ ของโลก

/
ถ้าพูดถึงประเด็นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหา “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” หรือ Climate Change อาจเป็นเรื่องที่หลายคนนึกถึงเป็นอันดับต้น ๆ อย่างไรก็ตาม หากเป้าหมายของเราคือการรักษาระบบนิเวศให้เหมาะสม ปัญหา “การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ”...
หน้าที่ 1 จาก 11