Author: สฤณี อาชวานันทกุล

รายงานวิจัย “A rapid assessment to inform the development of Gender-Responsive Procurement (GRP) policies and programming” (ภาษาอังกฤษ)

/

รายงานวิจัย “A rapid assessment to inform the development of Gender-Responsive Procurement (GRP) policies and programming” โดย บริษัท ป่าสาละ จำกัด เสนอต่อ UN Women (March 2023)

ผลการประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ Fair Finance Guide International ประจำปี พ.ศ. 2566

/

ผลการประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ Fair Finance Guide International ประจำปี พ.ศ. 2566 โดย แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand)

รายงานวิจัย “การสำรวจความพร้อมของบริษัทในประเทศไทยในการดำเนินการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน”

/

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ “การสำรวจความพร้อมของบริษัทในประเทศไทยในการดำเนินการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน” นำเสนอโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP)

ผลการประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ Fair Finance Guide International ประจำปี พ.ศ. 2565 และสรุปภาพรวมโครงการระยะที่ 1

/

ผลการประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ Fair Finance Guide International ประจำปี พ.ศ. 2565 และสรุปภาพรวมโครงการระยะที่ 1

โครงการวิจัย “การจัดทำแผนที่ผู้มีส่วนได้เสียและประเมินสถานการณ์เพื่อส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศ”

/

ในเดือนสิงหาคม 2565 บริษัท ป่าสาละ จำกัด ได้รับมอบหมายจาก UN Women ภายใต้โครงการ WE RISE Together ให้ดำเนินโครงการวิจัย “การจัดทำแผนที่ผู้มีส่วนได้เสียและประเมินสถานการณ์เพื่อส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศ” เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศ รวมถึงการสนับสนุนและยกระดับธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของและกิจการที่คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศ (Gender-responsive Enterprises: GREs) อย่างยั่งยืนในอนาคต

โครงการวิจัย “การจัดการกับงบประมาณโฆษณาประชาสัมพันธ์จากภาครัฐและเอกชนขององค์กรสื่อ: สู่การสร้างธรรมเนียมปฏิบัติที่มีจริยธรรมและโปร่งใส”

/

ในเดือนมกราคม 2566 บริษัท ป่าสาละ จำกัด ได้รับทุนวิจัยจากกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (Thai CG Fund) ให้ดำเนินโครงการวิจัย “การจัดการกับงบประมาณโฆษณาประชาสัมพันธ์จากภาครัฐและเอกชนขององค์กรสื่อ: สู่การสร้างธรรมเนียมปฏิบัติที่มีจริยธรรมและโปร่งใส” ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของภาครัฐและภาคเอกชนในองค์กรสื่อที่นำเสนอเนื้อหาบนช่องทางออนไลน์ 2) เพื่อศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสื่อ ในการใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์จากภาครัฐและเอกชน
3) เพื่อศึกษาผลของการหารายได้จากงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของภาครัฐและภาคเอกชนต่อองค์กรสื่อ และ 4) เพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์จากภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับภาครัฐ เอกชน และองค์กรสื่อ

สามประเด็นร้อน ESG ปี 2566

/

ในเมื่อวันนี้ว่ากันว่าเราอยู่ในยุคแห่งความยั่งยืน ศักราชแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเข้าสู่ “สังคมคาร์บอนต่ำ” ส่วนรัฐบาลไทยก็ชู “BCG Model” เป็นแบบจำลองหลักในการพัฒนาประเทศ ผู้เขียนคิดว่าน่าจะประเดิมคอลัมน์ “สำนึกใหม่” ในปีกระต่าย 2566 ด้วยการเขียนถึง 3 ประเด็นเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance เรียกรวมๆ ว่า ESG) ในภาคธุรกิจไทยที่เห็นว่าจะเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ใน 2-3 ปีนี้

โครงการจัดตั้ง “เครือข่ายนักการเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ยุติธรรม”

/

เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ยุติธรรมควรเป็นหัวใจของการเปลี่ยนผ่านพลังงาน และภาคการเงินการธนาคารมีบทบาทที่ขาดไม่ได้ในการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ยุติธรรม ในฐานะฟันเฟืองหลักที่จัดสรรเงินทุนในระบบเศรษฐกิจ ในปี 2023 บริษัท ป่าสาละ จำกัด จึงริเริ่มโครงการจัดตั้ง “เครือข่ายนักการเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ยุติธรรม” เพื่อสร้างเครือข่ายของบุคลากรในภาคการเงินที่เห็นตรงกันถึงความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ยุติธรรม และต้องการขับเคลื่อนบทบาทของภาคการเงินตามหลักการดังกล่าว

โครงการวิจัย “สำรวจความพร้อมของบริษัทในประเทศไทย ในการดำเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน”

/

ในเดือนกรกฎาคม 2565 บริษัท ป่าสาละ จำกัด ได้รับการว่าจ้างจาก UNDP ประเทศไทย เพื่อสำรวจความพร้อมของบริษัทไทย ทั้งบริษัทขนาดใหญ่และ SMEs ในการดำเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน โดยข้อมูลจากการสำรวจครั้งนี้ คณะวิจัยจะนำไปใช้ประกอบการประเมินความพร้อมของบริษัทไทยในการดำเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ตลอดจนการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการเตรียมความพร้อมให้บริษัทไทยสามารถดำเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืน

โครงการวิจัย “ผลกระทบทางสังคมของข่าวปลอม: กรณีศึกษาช่วงโควิด-19”

/

ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2564 บริษัท ป่าสาละ จำกัด ได้รับมอบหมายจาก Bangkok Post ให้ดำเนินโครงการวิจัย “ผลกระทบทางสังคมของข่าวปลอม: กรณีศึกษาช่วงโควิด-19” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาข่าวปลอมช่วงโควิด-19 ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมุ่งทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับข่าวปลอมในช่วงการระบาดของโควิด-19 และศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้อง ด้วยการจัดทำกรณีศึกษาผลกระทบจากข่าวปลอม 1 กรณี ในจังหวัดเชียงราย และกรณีศึกษาผลกระทบจากข่าวจริง 1 กรณี ในจังหวัดสมุทรสาคร

หน้าที่ 1 จาก 712345...Last »