Knowledge

กรณีศึกษาถอดบทเรียนธุรกิจเขียว…ไทย#1: แดรี่โฮม

/

แดรี่โฮม รอยเท้าเล็ก ธุรกิจยั่งยืน – โมเดลการเลี้ยงโคนมอินทรีย์ ที่ขายได้ราคาดีกว่า และมีต้นทุนในการเลี้ยงต่ำกว่า ทำให้เกษตรกรจึงมีรายได้สูงขึ้น ได้กลายเป็นความสำเร็จของแดรี่โฮมในการส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนจากการเลี้ยงโคนมทั่วไปมาเป็นเลี้ยงโคนมอินทรีย์

DIB talk

DIB Talk (Do It Better Talk) ครั้งที่ 1 – 18 ต.ค. 57

/

ในฐานะคนตัวเล็กๆ เราจะทําอะไรดีๆ ให้โลกได้บ้าง ถ้าคุณเคยตั้งคําถามนี้กับตัวเอง ป่าสาละชวนลองหาคําตอบจากคน 5 อาชีพที่ลงมือเปลี่ยนโลกด้วยวิถีของพวกเขาในงาน
DIB TALK ครั้งที่ 1 เสาร์ที่ 18 ตุ.ค. 57 เวลา 13:00-18:00 น. ณ ห้องประชุมวิวัฒนไชย A ตึกไทยซัมมิท ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ (MRT เพชรบุรี)

สไลด์ผลการวิจัย:“ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปลาป่น จ.สงขลา” (ภาษาไทย)

/

สไลด์สรุปผลโครงการวิจัย “การจัดทำแผนที่ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการผลิตปลาป่นในจังหวัดสงขลาเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงมาตรฐานความยั่งยืนในการผลิต”เสนอต่ออ็อกแฟม ประเทศไทย

สรุปผลการวิจัยและ Executive Summary: “ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปลาป่น จ.สงขลา” (ภาษาไทย)

/

สรุปผลโครงการวิจัย “การจัดทำแผนที่ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการผลิตปลาป่นในจังหวัดสงขลาเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงมาตรฐานความยั่งยืนในการผลิต” เอกสารความยาว 25 หน้า

โครงการจัดทำรายงานและสร้างเครือข่าย Sustainable Banking Thailand

/

บริษัท ป่าสาละ จำกัด โดยการสนับสนุนจาก Rockefeller Foundation จัดทำรายงานวิจัยเรื่อง “เหตุผลทางธุรกิจของการธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในระดับผู้ดำเนินนโยบาย นักการเงิน ธุรกิจการธนาคาร และผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายอื่นๆ ในสังคมไทย ถึงความสำคัญของวิถี “การธนาคารที่ยั่งยืน” และจัดตั้ง “เครือข่ายการธนาคารไทยที่ยั่งยืน” (Sustainable Banking Thailand Network)

สไลด์ประกอบงานแถลงผลการวิจัย “เหตุผลทางธุรกิจของการธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย”

/

สถาบันการเงินมีบทบาทที่สำคัญอย่างไรในยุคแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน และประโยชน์ทางธุรกิจของ “ธนาคารที่ยั่งยืน” คืออะไร

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: Business Case for Sustainable Banking in Thailand (ภาษาอังกฤษ)

/

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง “เหตุผลทางธุรกิจของการธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย” ที่ครอบคลุมถึงความหมายของการธนาคารที่ยั่งยืน เหตุผลทางธุรกิจของการปล่อยสินเชื่อลูกค้าธุรกิจอย่างรับผิดชอบในไทย เหตุผลทางธุรกิจของการปล่อยสินเชื่อลูกค้ารายย่อยอย่างรับผิดชอบในไทยและเหตุผลทางธุรกิจของการขยายการเข้าถึงบริการในระบบในไทย

บทสรุปผู้บริหาร “เหตุผลทางธุรกิจของการธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย” (ภาษาไทย & English)

/

บทสรุปผู้บริหารจากรายงานวิจัยเรื่อง “เหตุผลทางธุรกิจของการธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย” ครอบคลุมถึงความหมายของการธนาคารที่ยั่งยืน เหตุผลทางธุรกิจของการปล่อยสินเชื่อลูกค้าธุรกิจอย่างรับผิดชอบในไทย เหตุผลทางธุรกิจของการปล่อยสินเชื่อลูกค้ารายย่อยอย่างรับผิดชอบในไทยและเหตุผลทางธุรกิจของการขยายการเข้าถึงบริการในระบบในไทย

โครงการจัดทำกรณีศึกษาและรายงาน “Green Innovation” / “Green Productivity”

/

บริษัท ป่าสาละ จำกัด ได้รับมอบหมายโดยมูลนิธิ Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) ประจำประเทศไทย ให้จัดทำกรณีศึกษา “นวัตกรรมสีเขียว” (green innovation) และ/หรือ “ผลิตภาพสีเขียว” (green productivity) ของบริษัทไทย 4 แห่ง รวมถึงรายงานสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อจุดประกายการถกเถียงเรื่องธุรกิจที่ยั่งยืนในสังคม สร้างความตระหนักใน “เหตุผลทางธุรกิจ” (business case) ของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน และกระตุ้นให้บริษัทอื่นๆ รวมถึงผู้ดำเนินนโยบายในประเทศได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการใช้กลยุทธ์ “นวัตกรรมสีเขียว” และ “ผลิตภาพสีเขียว” สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและประโยชน์ต่อสังคม

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: “ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.น่าน”

/

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “การวิเคราะห์การจัดการห่วงโซ่อุปทานของข้าวโพดอาหารสัตว์ เพื่อส่งเสริมการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืนในจ.น่าน” (Maize Supply Chain Management Analysis to Support Sustainable Watershed Management in Nan Province)

หน้าที่ 11 จาก 12« First...89101112