หมายถึงชุดข้อมูลที่มีปริมาณมาก (volume) เช่น ระดับ เทอร์ราไบต์ (Terabyte) ขึ้นไป รวมถึงรูปแบบมีความหลากหลายสูง (variety) และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (velocity) จนไม่สามารถบริหารจัดการและวิเคราะห์ได้ด้วยเครื่องมือทั่วไป