ความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) หมายถึง การมีพันธุ์พืชและสัตว์นานาชนิด รวมถึงระบบนิเวศ และแหล่งพันธุกรรมที่แตกต่างหลากหลาย ความหลากหลายทางชีวภาพนับว่าเป็นทรัพยากรสำคัญ โดยเปรียบเสมือนระบบผลิตสินค้าและบริการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ เช่น เป็นแหล่งอาหาร แหล่งพันธุกรรมเพื่อผลิตยารักษาโรค รวมถึงเป็นแหล่งดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และป้องกันอุทกภัย