ตลาดฐานปิรามิด (Bottom of the Pyramid) เป็นคำที่นำเสนอโดย C.K. Prahalad ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจผู้ล่วงลับ คำคำนี้มาจากการจัดแบ่งคนในโลกตามรายได้เฉลี่ย โดยพบว่าคนกลุ่มที่มีรายได้สูง คือตั้งแต่ 20,000 เหรียญต่อปีขึ้นไป มีจำนวนน้อยเปรียบเสมือน “ยอดปิรามิด” ส่วนกลุ่มกลุ่มคนจน คือมีรายได้ระหว่าง 365 ถึง 3,000 เหรียญต่อปี และกลุ่มยากจนเรื้อรัง คือมีรายได้ต่ำกว่า 1 เหรียญต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนรวมสูงถึงร้อยละ 76 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งเปรียบเสมือน “ฐานปิรามิด”  และเป็นตลาดที่มีโอกาสทางธุรกิจมหาศาล