ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดำเนินงานของธุรกิจ (CSR in process) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยบูรณาการหลักความรับผิดชอบเข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจของกิจการทุกกระบวนการ ซีเอสอาร์ลักษณะนี้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงในระดับ “เนื้อใน” ของธุรกิจ และแสดงให้เห็นความรับผิดชอบในระดับที่ “ลึก” และ “กว้าง” กว่า “กิจกรรม” ซีเอสอาร์ (CSR after process)