อนุกรมมาตรฐาน ISO 14000 เป็นมาตรฐานว่าด้วยการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (The International Organization for Standardization: ISO) โดยอนุกรมมาตรฐาน ISO 14000 ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 2) การตรวจสอบประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม 3) ฉลากกับผลิตภัณฑ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4) การประเมินความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อม และ 5) การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์