การจ่ายค่าตอบแทนนิเวศบริการ หมายถึง การเก็บผลประโยชน์จากผู้ได้รับประโยชน์จากนิเวศบริการ เช่น ผู้อาศัยอยู่ในเมืองที่ได้ใช้น้ำสะอาด บริษัทที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยผลประโยชน์เหล่านั้นจะถูกโอนไปยังชุมชน เกษตรกร หรือเจ้าของที่ดินที่อยู่ใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พวกเขาเหล่านั้นรักษาสิ่งแวดล้อม (เป็น “ค่าตอบแทน” การอนุรักษ์) หรืออาจถูกนำไปใช้ในการพัฒนาความรู้ บรรเทาความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มศักยภาพในการอนุรักษ์ หรือฟื้นฟูแหล่งทรัพยากร เป็นต้น