ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) หมายถึงการมุ่งแก้ปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อม ด้วยวิถีธุรกิจ เช่น ก่อตั้งบริษัทกำจัดขยะเพื่อแก้ปัญหาขยะ ก่อตั้งธนาคารเพื่อคนจนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

มูฮัมหมัด ยูนุส (Muhammad Yunus) ผู้ก่อตั้งธนาคารกรามีน ได้แบ่งธุรกิจเพื่อสังคมออกเป็นสองประเภท คือ ประเภทที่ 1 (Type I)  หมายถึงกิจการที่มุ่งเน้นเรื่องเป้าหมายทางสังคมเท่านั้น โดยนักลงทุนสามารถทยอยรับผลตอบแทนคืนได้แต่ไม่เกินมูลค่าของเงินที่ลงทุน และจะไม่ได้รับเงินปันผล  ส่วนประเภทที่ 2  (Type II) คือ กิจการที่เน้นเรื่องเป้าหมายทางสังคมที่มีกำไรและมีคนจนหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมเป็นเจ้าของ ซึ่งพวกเขาจะได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นๆ จากกิจการ