ความเป็นธรรมทางสังคม (social justice) คือแนวคิดที่ว่าด้วยความเป็นธรรมในทุกมิติของสังคม มิใช่เพียงแค่มิติทางด้านกฎหมายเท่านั้น ซึ่งความเป็นธรรมทางสังคมในตัวของมันเอง ก็ตีความได้หลายความหมาย อาจหมายถึงการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม หรือการแบ่งปันกันอย่างเป็นธรรมก็ได้ ประเด็นเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมนั้น เป็นทั้งปัญหาทางปรัชญาและมีความสำคัญในมิติต่าง ๆ เช่น การเมือง ศาสนา และสังคม ปัจเจกบุคคลอาจต้องการอยู่ในสังคมที่มีความเป็นธรรมทั้งนั้น อย่างไรก็ดีแต่ละคนอาจมีอุดมการณ์เกี่ยวกับ “ความเป็นธรรมในสังคม” ที่แตกต่างกัน

คำว่า “ความเป็นธรรมทางสังคม” มักถูกมองว่าอยู่ภายใต้อุดมการณ์ทางการเมืองที่เอียงซ้าย มองว่าเป็นเรื่องความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเกี่ยวโยงไปถึงนโยบายการกระจายรายได้และทรัพย์สินและการเก็บภาษีอัตราก้าวหน้า ซึ่งความเป็นธรรมทางสังคมอาจไม่ได้มาควบคู่กับประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ดีฝ่ายขวาเชื่อว่าความเป็นธรรมทางสังคมหมายถึง ความเท่าเทียมของโอกาสในการเข้าถึงตลาด ดังนั้นจึงสนับสนุนระบบตลาดเสรี อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายต่างก็ให้ความสำคัญกับประเด็นความเป็นธรรมทางสังคมในแง่ของนิติรัฐ สิทธิมนุษยชน และตาข่ายสวัสดิการสังคม