ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ (Strategic CSR) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรแบบ “เชิงรุก” โดยองค์กรจะยกระดับจากการเป็นเพียงบริษัทที่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อกำหนด หลักความรับผิดชอบ หรือมาตรฐานความรับผิดชอบทางสากล ไปสู่การเป็นผู้ริเริ่ม และหยิบยกประเด็นทางสังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อมขึ้นมาวิเคราะห์ และวางแผนเพื่อปรับปรุงการดำเนินกิจการใหม่ ให้กลยุทธ์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์กรสะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคมในทางที่สร้างประโยชน์ทางธุรกิจอย่างผสมผสานกลมกลืน