การเป็นกลางทางน้ำ หมายถึง องค์กร ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกิจกรรมที่มีการใช้น้ำสุทธิเท่ากับศูนย์ กล่าวคือ มีการชดเชยน้ำกลับคืนในปริมาณเท่ากับปริมาณน้ำที่ใช้ไป ซึ่งการชดเชยอาจทำได้โดยการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ หรือการอนุรักษ์น้ำในพื้นที่อื่นทดแทน