Human Rights Due Diligence for Business

การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านสำหรับภาคธุรกิจ

การตรวจสอบและประเมินสถานะขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence-HRDD) นอกจากจะเป็นหัวใจสำคัญของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจแล้ว ยังเป็นกระบวนการที่องค์กรสามารถนำผลลัพธ์ไปบริหารจัดการความเสี่ยงและสร้างประโยชน์ทางธุรกิจได้อีกด้วย

หลักสูตรนี้ครอบคลุมแนวคิด ระเบียบวิธี การปฏิบัติและกระบวนการ ตั้งแต่หลักการด้านสิทธิมนุษยชน การกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ขั้นตอนการทำและ checklist รวมถึงวิธีใช้ผลของ HRDD ซึ่งจะช่วยให้องค์กรรู้และเข้าใจหลักคิดด้านสิทธิมนุษยชน เข้าใจความเกี่ยวข้องระหว่างธุรกิจกับสิทธิ อะไรใช่หรือไม่ใช่ ‘สิทธิมนุษยชน’ หน้าที่และขอบเขตของธุรกิจในประเด็นนี้ นอกจากนั้นยังเรียนรู้เหตุผลที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนกลายเป็นประเด็นร้อนแรงสำหรับภาคธุรกิจมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งทำความเข้าใจว่า ‘มาตรฐานสากล’ คืออะไร และธุรกิจต้องทำแค่ไหนจึงจะ ‘เพียงพอ’

   หัวข้ออบรม

 • ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เร่งด่วนที่สุด และแนวโน้มในระดับโลกและไทย
 • “การเคารพในสิทธิมนุษยชน” เหมือนและต่างจาก “การปฏิบัติตามกฎหมาย” อย่างไร
 • อธิบายกรอบคิดและแนวปฏิบัติระดับโลกด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
 • ฝึกสวมบทบาท (role-play) ที่จำลองจากสถานการณ์จริง
 • ระดมสมองเรื่อง ‘ประเด็นเสี่ยง’ ด้านสิทธิมนุษยชน สำหรับภาคธุรกิจ
 • กระบวนการ Human Rights Due Diligence และประเด็นหลักที่ต้องคำนึงถึง
 • การประยุกต์ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการ Human Rights Due Diligence ในการบริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างประโยชน์ทางธุรกิจ

การอบรมครั้งต่อไป

 • 18 – 19 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น.

รูปแบบ: การอบรมออนไลน์ (สอนสด) ผ่านโปรแกรม Zoom

ราคา: 10,500 บาท ต่อท่าน*

*(ราคานี้รวมเอกสารประกอบการเรียน และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

หมายเหตุ
1. บริษัท ป่าสาละ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเลื่อนการจัด workshop ในกรณีที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าร่วม workshop เต็มจำนวนให้แก่ผู้เข้าร่วมที่ชำระเงินแล้ว
2. บริษัท ป่าสาละ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าเข้าร่วม workshop หรือเปลี่ยนรอบการเข้าร่วม workshop ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในกรณีที่มีการชำระเงินแล้ว แต่ผู้เข้าร่วมอบรมตามรายชื่อที่แจ้งไว้ไม่มาเข้าร่วม workshop ตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งบริษัทฯ แจ้งไว้ในกำหนดการ

การลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระเงิน

 1. ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่นี่
 2. รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียน และรายละเอียดในการชำระเงิน
 3. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล info@salforest.com
 4. ป่าสาละจะจัดส่งใบตอบรับการลงทะเบียน และใบเสร็จรับเงินไปที่อีเมลหรือที่อยู่ของท่าน

rrrrr2

หลักสูตร  Human Right Due Diligence for Business

วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565

ผู้สอน:

สฤณี อาชวานันทกุล
นักเขียน นักแปล และอาจารย์พิเศษที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ นอกจากจะเขียนบทความเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเงินเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอแล้ว สฤณียังได้เขียนและแปลหนังสือกว่า 50 เล่ม หลังจากที่ลาออกจากงานประจำในภาคการเงิน

สฤณีเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ป่าสาละ จำกัดและดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ รวมทั้งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย “การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) และการจัดทำคู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนของธุรกิจการโรงแรมอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Handbook ) รวมทั้งรายการตรวจสอบ (checklist ) ที่เกี่ยวข้อง” ภายใต้การสนับสนุนของทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเป็นวิทยากรสอนเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านสำหรับภาคธุรกิจให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และบริษัทชั้นนำอื่นๆ

ดาวน์โหลดคู่มือประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Handbook) สำหรับภาคธุรกิจ

Testimonials

ตอนนี้สอนวิชากฎหมายอยู่ที่นิด้า ซึ่งมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนด้วย พอได้เรียนแล้วตอบโจทย์มากเลย เพราะว่าสามารถนำเอาหลักการ HRDD ไปประยุกต์ใช้กับวิชาที่สอน ซึ่งเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายธุรกิจได้

ชอบวิธีการสอนของอาจารย์ คือ มีการสลับระหว่างการบรรยาย และกิจกรรม สมมติว่ากำลังบรรยายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชน ก็มีกิจกรรมแทรก โดยให้ผู้เรียนไปดูนโยบายจริง ๆ ของบริษัทว่าบริษัทเขามีนโยบายทีเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนอย่างไร เราเห็นด้วยหรือไม่ ซึ่งส่วนตัวได้เอาเทคนิคของอาจารย์ไปลองใช้ พอเราพูดถึงเรื่องการระบุปัญหาและความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน เราก็ลองสร้างกิจกรรมขึ้นมาให้นักศึกษาได้ลองเล่นกันดู ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ได้บรรยายไปก่อนหน้านี้ ทำให้เชื่อมโยงกันค่อนข้างเห็นภาพที่ชัดเจน

คุณพีรพล เจตโรจนานนท์

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ในองค์กรมีการทำเรื่องนี้อยู่ พอมีจะต้องทำโครงการด้านสิทธิในองค์กร เลยหาคอร์สดู ซึ่งคอร์สนี้ก็ทำให้รู้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในด้านประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ในคอร์สมีกิจกรรม แบบฝึกหัด และกรณีศึกษาให้ได้เรียนรู้ เพราะที่ผ่านมาโดยส่วนตัวจะเจอปัญหาว่าเวลาทำงานจริงกับเวลาที่เราไปศึกษาข้อมูลมาตรฐานต่าง ๆ ที่เขียนในตัวเล่มกับการนำมาปรับใช้กับการทำงานจะเป็นคนละแบบ เพราะฉะนั้นการมีกิจกรรมหรือแบบฝึกหัดในคอร์สเรียน ทำให้เราได้ฝึกคิด ฝึกทำ ฝึกเจอปัญหา และฝึกแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจริง ๆ

คุณพชร ศุภวรรธนะกุล

การไฟฟ้านครหลวง