Strategy Shift: From CSR to CSV

กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนจากซีเอสอาร์สู่ “คุณค่าร่วม”

แม้ว่าการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) จะยังเป็นเรื่องใหม่ แต่หลายองค์กรเริ่มให้ความสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นและหันไปทบทวนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ว่าโครงการไหนที่ ‘เหมาะ’ หรือ ‘ไม่เหมาะ’ กับการยกระดับไปสู่การสร้างคุณค่าร่วม และต้องวางแผนหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างไรที่เปลี่ยนให้โครงการซีเอสอาร์สร้างความสามารถในการแข่งขันแก่ธุรกิจไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าทางสังคม/สิ่งแวดล้อมได้ในระยะยาว

คอร์สนี้จะนำเสนอหลักคิดในการวิเคราะห์และคัดเลือกโครงการซีเอสอาร์ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะพัฒนาไปสู่การสร้างคุณค่าร่วม กลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนงานด้านซีเอสอาร์ไปสู่คุณค่าร่วม และปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงและปรับเปลี่ยนเพื่อให้คุณค่าร่วมนั้นประสบผลสำเร็จได้ทั้งทางธุรกิจและทางคุณค่าทางสังคม

หัวข้ออบรม:

  • 3 วิธีการสร้างคุณค่าร่วม
  • คุณสมบัติที่สำคัญของโครงการซีเอสอาร์ที่เหมาะจะปรับเปลี่ยนไปเป็นการสร้างคุณค่าร่วม (CSV)
  • การตั้งเป้าหมายของคุณค่าร่วมทั้งทางธุรกิจและทางสังคม
  • กลยุทธ์ในการสร้างคุณค่าร่วมโดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอกของธุรกิจ
  • การติดตามและวัดผลคุณค่าร่วม
  • ปัจจัยต่างๆ ที่ต้องคำนึงถึงเพื่อความสำเร็จในการสร้างคุณค่าร่วม
  • ตัวอย่างกรณีศึกษาจากโลกธุรกิจจริง

ผู้สอน:

สฤณี อาชวานันทกุล
นักเขียน นักแปล และอาจารย์พิเศษที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ นอกจากจะเขียนบทความเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเงินเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอแล้ว สฤณียังได้เขียนและแปลหนังสือกว่า 50 เล่ม หลังจากที่ลาออกจากงานประจำในภาคการเงิน

ชมวิดีโอ “สู่เส้นทางธุรกิจยั่งยืน” โดยสฤณี อาชวานันทกุล จากโรงเรียนไท

ภัทราพร ยาร์บะระ
นักธุรกิจเพื่อสังคมและอาจารย์พิเศษที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ ภัทราพรเป็นหัวหน้าโครงการการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมของทั้งโครงการซีเอสอาร์และกิจการเพื่อสังคมโดยป่าสาละมากกว่า 10 โครงการ และเขียนคอลัมน์ “ธุรกิจคิดต่าง” ที่เล่าเรื่องบริษัทที่สร้างคุณค่าร่วมได้ดีทั้งทางการเงินและคุณค่าทางสังคมในสำนักข่าวออนไลน์ The Standard

การอบรมครั้งต่อไป

ยังไม่เปิดอบรมในปี 2564 หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081 370 7899

สถานที่: จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง (โรงแรม ตามแนวรถไฟฟ้า BTS)

ราคา: ราคา 12,000 บาทต่อท่าน*

*(ราคานี้รวมเอกสารประกอบการเรียน อาหารกลางวันสำหรับ 2 วัน อาหารว่าง และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

หมายเหตุ
1. บริษัท ป่าสาละ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเลื่อนการจัด workshop ในกรณีที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าร่วม workshop เต็มจำนวนให้แก่ผู้เข้าร่วมที่ชำระเงินแล้ว
2. บริษัท ป่าสาละ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าเข้าร่วม workshop หรือเปลี่ยนรอบการเข้าร่วม workshop ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในกรณีที่มีการชำระเงินแล้ว แต่ผู้เข้าร่วมอบรมตามรายชื่อที่แจ้งไว้ไม่มาเข้าร่วม workshop ตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งบริษัทฯ แจ้งไว้ในกำหนดการ

แบบฟอร์มลงชื่อสำหรับผู้สนใจ

ท่านที่สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Strategy Shift: From CSR to CSV กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนจากซีเอสอาร์สู่ “คุณค่าร่วม” สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ ที่นี