การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของแบบแผนภูมิอากาศโดยเฉลี่ย เช่น อุณหภูมิ ฝน หิมะ ความชื้น และฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลายเป็นประเด็นซึ่งทั่วโลกกังวลเนื่องจากมีหลักฐานที่ยืนยันว่าในศตวรรษที่ผ่านมา กิจกรรมของมนุษย์ทำให้แบบแผนของภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างไม่เคยพบมาก่อนในประวัติศาสตร์