B Talk

บีทอล์ก: เสวนาวงเล็กเรื่องธุรกิจยั่งยืน

“การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน” ได้ก่อให้เกิดวิกฤตนานัปการ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตสิ่งแวดล้อม วิกฤตพลังงาน วิกฤตอาหาร ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และปัญหาสังคมต่างๆ โดยปัญหาจากการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนเหล่านี้กำลังเป็น “ปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจ” ที่ภาคธุรกิจไม่อาจปฏิเสธหรือหลบเลี่ยงได้อีกต่อไป เพราะบ่อยครั้งที่ภาคประชาสังคมมองว่า ธุรกิจเป็น “ตัวการ” สำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาเหล่านี้ แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทย เมื่อความรู้และความเข้าใจของภาคธุรกิจไทยต่อประเด็น “ความยั่งยืน” ยังจ้ากัดอยู่เฉพาะการท้ากุศลและกิจกรรมซีเอสอาร์เป็นหลัก ขณะที่ผู้บริโภคยังขาดข้อมูลในการเลือกสนับสนุนธุรกิจที่มีความยั่งยืน

B Talk เป็นทั้งงานเสวนาและงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวงเล็กที่ต้องการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธุรกิจยั่งยืนให้แก่ภาคธุรกิจในประเทศไทย เพื่อชี้ให้เห็นความสำคัญของความยั่งยืนในการสร้างโอกาสและ/หรือลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ในขณะที่ผู้บริโภคเองก็จะได้ท้าความรู้จักกับผลกระทบทั้งจากธุรกิจไม่ยั่งยืนและธุรกิจยั่งยืน เพื่อสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงลึก เพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจในมุมของความยั่งยืน

ที่ผ่านมา ป่าสาละได้จัดงาน B Talk มาแล้วหลายครั้ง โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

  • ครั้งที่ 1 หัวข้อ What is “Sustainability” ความยั่งยืน คือ อะไร
  • ครั้งที่ 2 หัวข้อ What is “Impact Investing” การลงทุนเพื่อสังคม คือ อะไร
  • ครั้งที่ 3 หัวข้อ Why sustainable food supply chains matter ทำไมเราควรใส่ใจห่วงโซ่อุปทานอาหารยั่งยืน
  • ครั้งที่ 4 หัวข้อ Joining hands for sustainable energy ร่วมกันสร้างพลังงานที่ยั่งยืน
  • ครั้งที่ 5 หัวข้อ Why EIA Matters? EIA: กีดขวางหรือส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน?
  • ครั้งที่ 6 หัวข้อ Social Enterprise: FAQs ไขข้อข้องใจกิจการเพื่อสังคม

B Talk ครั้งที่ 1 “SUSTAINABILITY MATTERS?”

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดสไลด์

B Talk ครั้งที่ 2 “What Is Impact Investing?”

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดสไลด์

B Talk ครั้งที่ 3 “Why sustainable food supply chains matter?”

อ่านรายละเอียดและชมวิดีโอ

B Talk ครั้งที่ 4 “Joining Hands for Sustainable Energy”

อ่านรายละเอียดและชมวิดีโอ

B Talk ครั้งที่ 5 "Why EIA Matters?"

อ่านรายละเอียดและชมวีดีโอ

B Talk ครั้งที่ 6 "Social Enterprise: FAQs"

อ่านรายละเอียดและชมวีดีโอ

B Talk ครั้งที่ 7 "Business: human rights defender?"

อ่านรายละเอียดและสำรองที่นั่ง