ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกเหนือกระบวนการดำเนินงานของธุรกิจ (CSR after process) หมายถึง การดำเนิน “กิจกรรม” แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่แยกต่างหากจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น การปลูกป่า การกุศล การเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานขององค์กร เป็นต้น