DJSI หรือ The Dow Jones Sustainability Indices คือดัชนีหลักทรัพย์ที่ยั่งยืนชุดแรกของโลกที่เปิดตัวเมื่อ พ.ศ. 2542 พัฒนาโดย RobecoSAM ร่วมกับ S&P Dow Jones  โดย DJSI จะแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดัชนีดังกล่าวจัดเป็นมาตรฐานสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนโดยคำนึงถึงประเด็นด้านความยั่งยืน และนับเป็นเครื่องมือสำหรับบริษัทที่ต้องการเรียนรู้และนำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านความยั่งยืน (sustainable best practices) ไปปรับใช้ในองค์กร