การลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบ หมายถึง การลงทุนที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในมิติของสังคมหรือสิ่งแวดล้อม เป็นหลักหรือเพิ่มเติมนอกเหนือจากการได้รับผลตอบแทนทางการเงิน โดยการลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม