“ระบบอุบัติเอง” (self-emerging system) เป็นระบบที่เกิดจากคนจำนวนมากร่วมกันสร้าง จนไม่อาจระบุได้ว่าเป็นผลงานของกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่ง เสมือนหนึ่งว่าเป็นระบบที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง ระบบที่มีลักษณะเช่นนี้มีหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น ระบบตลาดที่เกิดจากการทำธุรกรรมกันระหว่างคนจำนวนมาก มีทิศทางที่ไม่แน่นอน มีความวุ่นวายโกลาหล หรือเคออดิก (chaordic) ไม่มีปัจเจกบุคคลใด ๆ จะมากำหนดได้

ระบบที่เกิดขึ้นเองจะมีลักษณะจัดการกันเอง (self-organized) ด้วย แต่ระบบเช่นนี้ก็อาจนำไปสู่ประสิทธิภาพสูงสุดได้ โดยที่เราต้องพยายามทำความเข้าใจกระบวนการทำงานของระบบ และหาวิธีจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ซอฟต์แวร์รหัสเปิด (open source) เป็นตัวอย่างหนึ่งของระบบที่เกิดขึ้นเองและจัดการตัวเอง เนื่องจากมีผู้ใช้งานและผู้พัฒนาซอฟต์แวร์จำนวนมาก ทุกคนเข้ามาใช้ แก้ไข ดัดแปลง และต่อยอดซอฟต์แวร์นี้อย่างอิสระ ทำให้ซอฟต์แวร์ได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย ปลอดภัย ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ใช้ทุกคนได้ในที่สุด