เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) หมายถึง เป้าหมาย 17 ประการที่ได้รับการรับรองในการประชุมสหประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกเป็นระยะเวลา 15 ปีข้างหน้า และเพื่อทดแทนที่เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) ที่สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2558