ฉลากสิ่งแวดล้อม หรืออีกชื่อว่า ฉลากเขียว (Green Label) เป็นกลไกในการสื่อสารว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของผู้บริโภคให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค รวมถึงสร้างแรงกดดันให้ผู้ประกอบการผลิต หรือให้บริการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ