โกลบอล รีพอร์ติ้ง อินนิชิเอทีฟ (Global Reporting Initiative: GRI) เป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยองค์กรไม่แสวงหากำไรชื่อ Coalition for Environmentally Responsible Economies: CERES และ สถาบัน Tellus ด้วยความสนับสนุนของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) ในปี พ.ศ. 2540

GRI ทำหน้าที่ประเมินและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของธุรกิจต่าง ๆ ว่าได้ให้ความสำคัญและมีกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด กล่าวคือรวบรวมผลงานเรื่อง กำไร มนุษย์ และโลก (Profit, People, Planet) ไว้ภายใต้กรอบการประเมินและกรอบการเปิดเผยข้อมูลชุดเดียวกัน ปัจจุบันมีบริษัทต่าง ๆ มากกว่า 2,500 บริษัท ในกว่า 70 ประเทศที่ใช้ชุดหลักเกณฑ์ของ GRI ในการรายงานของตัวเอง บางบริษัททำรายงานแยกเป็น 2 ฉบับ คือ Corporate Governance Report รายงานเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในบริษัท และ CSR Report รายงานเกี่ยวกับความรับผิด (accountability) ต่อสังคม
เกณฑ์ GRI ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ประเมินแนวทางการพัฒนา จัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน และทำให้ผู้สังเกตการณ์สามารถเปรียบเทียบผลงานระหว่างบริษัทได้