การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 (“โควิด-19”) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย เนื่องจากไม่เพียงแต่เป็นวิกฤตด้านสุขภาพ แต่มาตรการควบคุมโรคของภาครัฐ โดยเฉพาะการบังคับระยะห่างทางสังคม (social distancing) ยังส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในทุกระดับหดตัวอย่างรุนแรงทั่วโลก นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนของโควิด-19 ซึ่งจะยังคงดำเนินต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี พ.ศ. 2564 จนกว่าจะมีการคิดค้นวัคซีนได้สำเร็จ ย่อมหมายความว่าวิกฤตเศรษฐกิจและสุขภาพครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อยาวนานเช่นกัน ประเทศไทยซึ่งพึ่งพารายได้ราวร้อยละ 70 จากอุตสาหกรรมการส่งออกและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ย่อมได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

บริษัท ป่าสาละ จำกัด ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ให้ดำเนินโครงการวิจัย “การศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาเมืองต่อวิกฤต และการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานคร ด้านเศรษฐกิจ” ระหว่างเดือน มีนาคม-ตุลาคม 2563 เพื่อมุ่งศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากโควิด-19 ต่อกรุงเทพมหานคร ในฐานะเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด และเป็นฐานสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้ตัวชี้วัดด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน รวมถึงการสำรวจผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการปรับตัวของประชากรและผู้ประกอบการในกรุงเทพฯ เป็นเครื่องมือหลักในการทำวิจัย เพื่อนำข้อมูลที่ได้มากำหนดทิศทางในการดำเนินงานกระบวนการฟื้นฟู เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมการเติบโตของเมืองอย่างยั่งยืนในลำดับต่อไป

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้จากลิงก์ด้านล่าง (เผยแพร่ครั้งแรก มกราคม 2564)

รายงานวิจัย “การศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาเมืองต่อวิกฤต และการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานคร ด้านเศรษฐกิจ” เผยแพร่ครั้งแรก มกราคม 2564