รายงานวิจัย “การศึกษาแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมของตัวแทนภาคประชาสังคม ในโครงการ Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) ประเทศไทย” โดยทีมวิจัย บริษัท ป่าสาละ จำกัด ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เผยแพร่ครั้งแรก ตุลาคม 2562

Tags: