สไลด์ประกอบการนำเสนอ “การบริโภคยึดจริยธรรมและสถานการณ์ในไทย” งานเสวนา Thailand’s Ethical and Sustainable Business Forum, จัดโดย Oxfam, ป่าสาละ และ ChangeFusion, 15 มีนาคม 2559