ทีมวิจัยบริษัท ป่าสาละ จำกัด ได้รับมอบหมายจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) ให้ดำเนินการศึกษา “ธรรมเนียมปฏิบัติด้านแรงงานที่รับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทานเกษตรในไทย” และร่วมหารือกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “Responsible Supply Chains in Asia” (RSCA) (ห่วงโซ่อุปทานที่รับผิดชอบในเอเชีย) ของ ILO ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) โดยมุ่งเน้นการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาครัฐและภาคเอกชน ในการยกระดับห่วงโซ่อุปทานในภาคเกษตรของไทยตามมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy (ILO MNE Declaration, 2017)

ผลการวิจัยระยะแรกคาดว่าจะแล้วเสร็จและเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ภายในไตรมาสแรก ปี 2563

สามารถติดตามความคืบหน้าโครงการ Responsible Supply Chains in Asia ในส่วนของประเทศไทย ได้จากเว็บไซต์โครงการของ ILO