บริษัท ป่าสาละ จำกัด ได้รับมอบหมายจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit: GIZ ให้เรียบเรียงเป็นภาษาไทยและจัดพิมพ์เผยแพร่คู่มือ “คุณค่าของระบบนิเวศและนิเวศบริการสำหรับภาคธุรกิจ” (The Economics of Ecosystems & Biodiversity (TEEB) for Business) ฉบับภาษาไทย พร้อมกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นให้ภาคธุรกิจเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินคุณค่าระบบนิเวศ และสามารถนำคู่มือไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและแสวงโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือและกรณีศึกษาแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2558 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือ และกรณีศึกษาได้จากลิงก์ด้านล่าง:

กรุณา Register บนเว็บ Issuu.com ก่อนดาวน์โหลดเอกสาร