หลักธรรมาภิบาลที่ดี หมายถึง การบริหารหรือการปกครองที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง และความยุติธรรม โดยองค์การสหประชาชาติได้กำหนดหลักการทั่วไปของธรรมาภิบาลไว้ 8 ประการ ได้แก่ การมีส่วนร่วม การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความสอดคล้อง ความเสมอภาค หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความมีเหตุมีผล